Anıl Kağıt | | Kişisel Veriler Politikası
Anıl Kağıt Matbaa Yayıncılık Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi
Kişisel Veriler Politikası
Kişisel Veriler Kanunu hakkında genel bilgilendirme
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24
Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe
girmiştir.
Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme
6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada
açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği
durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da
sayılan şekillerde işlenebilecektir.
Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği
6698 sayılı KVKK uyarınca, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya
kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden
düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak
tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü
işlem "kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri
Paylaştığınız kişisel veriler,
 Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin
gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek
için;
 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak
hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette
Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014
tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer
ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer
gerekli bilgileri kaydetmek için;
 Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik
sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri

düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama,
bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;
 Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve
mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi
verebilmek için;
6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir. Kişisel
verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme Yukarıda
belirtilen amaçlarla, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği
kiş/kuruluşlar, tedarikçiler, kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar,
faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği
yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.
Kişisel verilerinizin toplanma şekli
Kişisel verileriniz,
 Firmamız internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad,
TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile;
kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen
işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve
detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;

 Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış
kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi
kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;

 Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla,
kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan
kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya
yazılı ya da elektronik ortamdan;

 Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket,
oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal
medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık
veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil
ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.
KVKK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel verileriniz
KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni,
ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel

verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza
edilmektedir.
Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması
Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan
yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak
kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu
tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın
bulunduğu ülkelere)  hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.
Kişisel verilerin saklanması ve korunması
Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12.
maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen
düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel
verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel
verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini
engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri
almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde
edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.
Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması
KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Firmamızın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma
yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Firmamızın yürürlükteki mevzuattan doğan
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini
paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.
6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları
6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde
gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir: Kişisel Veri
Sahibi, Firmamıza (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
6. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. İstanbul Ticaret Odası’nın 241432 sicil sayısında kayıtlı,
0069002878600017 MERSİS numarasına sahip, Maltepe Mahallesi Eski Çırpıcı Yolu Sokak
N:8 Daire:30 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL adresinde bulunan Anıl Kağıt Matbaa Yayıncılık
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur. Firmamız
tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları
Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.   Kişisel Veri Sahipleri,
sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine
yöneltebilir:
E.posta: info@anilkagit.com
Telefon: +90 212 501 10 02
Faks: +90 212 613 49 31
E-BÜLTEN